Akreditovaný kurz: Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta

Typ akreditace: MPSV ČR

Školení se uskuteční prezenční formou výuky, přičemž doufáme, že nebudeme nuceni opět přistoupit na on-line formu výuky.

 


Lektor:

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Lektorka zabývající se problematikou sociální patologie mládeže a dospělých, jednatelka společnosti SOMEPO.


Akreditace:

Vzdělávací program „Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta“ je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: A2021/0147-SP/PC/PP/VP), 6 výukových hodin. Proto Vás žádáme o přihlášení nejpozději do 29. 9. 2021. Zároveň upozorňujeme, že kapacita kurzu je omezená akreditačními podmínkami a že faktury jsou rozesílány nejdříve cca 14 dní před konáním kurzu. Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, měst, krajů, úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku.


Anotace:

Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti komunikace a jednání s klienty s agresivním chováním. Cílem programu je seznámit s příčinami agresivity klientů, agresivními projevy klientů, v čem spočívá obtížnost komunikace s nimi a co prohlubuje jejich duševní krizi. Dále také na seznámení se základní charakteristikou klientů s problémovým a agresivním chováním, ať již se jedná o vrozené či získané poruchy chování. Pozornost bude dále věnována specifikaci základních požadavků a doporučení na efektivní komunikaci, jednání a vyjednávání s těmito klienty, včetně zvládání vlastních reakcí, odolnosti pracovníka a zpracování zážitků z konfliktních situací.


Program:

  • Agresivita a její původ v lidském chování – vymezení základních pojmů a terminologie, agrese, agresivita, hostilita, zlost, vztek, hněv, dělení agrese. Definování příčin lidské agresivity, různá hlediska dělení agrese. Příčiny lidské agrese.
  • Agresivní projevy klientů – podoby agresivního chování a varianty agresivního chování, formy agresivního chování, diskuse ke zkušenostem účastníků. Agresivita na podkladě choroby.
  • Charakteristika klientů s problémovým chováním – charakteristika specifických skupin klientů, v čem mohou být problémoví, co je příčinou jejich agrese. Charakteristika agresora a násilníka, motivy jednání.
  • Komunikace a vyjednávání s agresivním klientem – spouštěcí faktory agresivního chování, vývoj situace, uklidňující vlivy, postup řešení a zvládání agresivity klientů. Co se nám osvědčilo – zkušenosti frekventantů kurzu. Psychologické zvládnutí vlastních emocí a reakcí.
  • Jak se nám daří zvládnout vlastní reakce – diskuse, odpovědi na dotazy.

    Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


     

Termín:

12.10.2021
Poslední termín přihlášení: 11.10.2021

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1820 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy