Akreditovaný kurz: Poruchy chování III.

Typ akreditace: MPSV ČR

Školení se uskuteční prezenční formou výuky, přičemž doufáme, že nebudeme nuceni opět přistoupit na on-line formu výuky.

Pro účast na školení není podmínkou absolvovat nejprve školení Poruchy chování I. a Poruchy chování II.


Lektor:

PhDr. Andrej Drbohlav

Studoval na fakultě sociálních studií, obor Etopedie – behaviorální a emoční poruchy na Univerzitě v Hradci Králové, kde následně několik let působil i jako vyučující. Rigorózní studium absolvoval na Karlově univerzitě, kde se v rámci studia zaměřoval na koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních sériových vrahů.

Již několik let působí v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP), kde se specializuje se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémovým vývojem chování a osobnosti a v oblasti poruch chování, syndromu opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy.

V rámci lektorské činnosti již od roku 2004 vzdělává odborníky, studenty i širší veřejnost v oblastech behaviorální patologie a psychopatologie se zaměřením na poruchy chování a poruchy osobnosti.


Akreditace:

Vzdělávací program „Poruchy chování III.“ je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se Institutem behaviorálních studií, s. r. o. Proto Vás žádáme o přihlášení nejpozději do 29. 10. 2021. Zároveň upozorňujeme, že kapacita kurzu je omezená akreditačními podmínkami a že faktury jsou rozesílány nejdříve cca 14 dní před konáním kurzu.

Osvědčení o absolvování s celostátní platností bude vystaveno na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: A2021/0409-SP/PC/PP/VP), 5 výukových hodin. Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, měst, krajů, úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku.


Anotace:

Účastníci semináře se seznámí s rozborem čtyř kazuistik dětí s poruchami chování a převažující dynamikou od vzteku přes vzdor, manipulativní tendence, narušené vztahové vzorce a agresivní projevy násilí vůči okolí nebo sobě. Pozornost ve výkladu bude věnována popisu základních projevů těchto nezvládnutých, potlačených, úzkostných, reaktivních a vznětlivých fenoménů v prožívání a chování dětí a mladistvých. Porozumění základním dynamickým vztahům lidské psychiky je důležitým předpokladem pro včasnou depistáž, vzdělávání, výchovu, institucionální nebo sociální práci s dětmi a mladistvými s poruchami chování a disharmonickým vývojem.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s vybranými fenomény emocionálního a behaviorálního profilu poruch chování a disharmonického vývoje. Ve čtyřech kazuistikách budou představeny vybrané kauzální projevy vzteku, vzdoru, manipulace a agrese. V teoretických souvislostech, popisu příčin, variabilitě projevů, přístupech, řešení a zejména na praktických příkladech bude popsána základní dynamika prožívání a chování dětí s extrémními projevy impulzivní, negativistické či násilné dynamiky.

Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

09.11.2021
Poslední termín přihlášení: 31.10.2021

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1910 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy