Akreditovaný kurz: Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí

Typ akreditace: MPSV ČR

Školení se uskuteční prezenční formou výuky, přičemž doufáme, že nebudeme nuceni opět přistoupit na on-line formu výuky.

 


Lektor:

Mgr. Tereza Bydžovská

Lektorka vystudovala jednooborovou magisterskou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Je absolventkou výcviku kompletní krizové intervence.

Několik let pracovala jako lektor primární prevence v Magdaléna o.p.s. na základních a středních školách. V minulosti pracovala s dětmi trpícími poruchami autistického spektra, sebepoškozováním a různými duševními poruchami. Nyní se zaměřuje na práci s dětmi z dětských domovů.

Již několik let působí v Bílém kruhu bezpečí, z. s. , kde se specializuje na psychologickou pomoc obětem násilných trestných činů a domácího násilí.


Akreditace:

Vzdělávací program Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí  je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se Institutem behaviorálních studií, s. r. o. Proto Vás žádáme o přihlášení nejpozději do 1. 9. 2021. Zároveň upozorňujeme, že kapacita kurzu je omezená akreditačními podmínkami a že faktury jsou rozesílány nejdříve cca 14 dní před konáním kurzu.

Osvědčení o absolvování s celostátní platností bude vystaveno na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: A2020/0800-SP/PC), 5 výukových hodin.


Anotace:

Vzdělávací program představí základní znaky domácího násilí a aspekty komunikace s oběťmi z psychologické perspektivy. V ucelené podobě poskytne sociálním pracovníkům komplexní schéma vedení rozhovoru, analýzy rizik, dynamiky konfliktu, procesu podpory a přechodu do bezpečného stavu skrze bezpečnostní plány a institucionální podporu. Přednosti a slabiny komunikace s oběťmi domácího násilí budou ilustrovány na kazuistikách z praxe krizové intervence. Cílem je také představení přehledu systémové péče o oběti domácího násilí v České republice a posouzení vhodného přístupu a plánování bezpečnostních, sociálních a psychologických aspektů jednotlivých přístupů.

Mezi klíčové kompetence tohoto vzdělávacího programu patří identifikace domácího násilí a osvojení základních aspektů komunikace a seznámení s principy práce s oběťmi. Účastníci se naučí vypracovat základní bezpečnostní plán a na základě individuálního posouzení také doporučit vhodné organizace pracující v oblasti podpory, intervence, terapie a právní pomoci obětem domácího násilí.


Program:

  • Uvedení do problematiky (Vymezení domácího násilí – právní úprava, formy, znaky, mýty, typologie, legislativní rámce a výskyt domácího násilí v ČR)
  • Identifikace domácího násilí (Jak rozpoznat domácí násilí od konfliktní domácnosti, problematického soužití a nefunkčního vztahu? Jak rozpoznat kdo je oběť a kdo agresor?)
  • Profil agresorů (Násilné osoby – profil pachatelů, programy pro násilné osoby)
  • Profily osob ohrožených domácího násilí (Jednotlivé skupiny a jejich specifika, profil obětí domácího násilí, dopady domácího násilí na prožívání oběti, reakce obětí na násilí, Behaviorální aspekty, specifika a důsledky domácího násilí – typické copingové strategie, obranné mechanismy a únikové reakce , Dítě v rodině s domácím násilím (dopad domácího násilí na děti) – primární x sekundární viktimizace)
  • Práce a komunikace s obětmi domácího násilí (Základní principy práce s osobami ohroženými domácím násilím, možnosti pomoci (intervenční centra, neziskové organizace, linky pomoci, policie), institut vykázání ze společného obydlí (podmínky použití, právní úprava), diagnostická metoda SARA D., Základy komunikace s oběťmi domácího násilí, vedení telefonického či osobního rozhovoru. )
  • Kazuistiky z psychologické praxe a krizové intervence
  • Představení mapy služeb

Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

14.09.2021
Poslední termín přihlášení: 11.09.2021

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1910 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy