Akreditovaný kurz: Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace

Typ akreditace: MPSV ČR

 Z důvodů nemoci paní lektorky je školení přesunuto z 22. 2. 2021 na 30. 3. 2021.

Doposud obdržené přihlášky zůstávají v platnosti, případné zrušení na vse-pro-venkov@seznam.cz.

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky

 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu, funkční počítač, nainstalovaný Word nebo Office a popř. Adobe Reader.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat nejspíš přes Microsoft Teams nebo gmail. Veškeré informace s návodem pro přihlášení obdržíte na váš e-mail, cca 3 dny před konáním. V případě, že přihlášení posluchači budou vyžadovat zkoušku přihlašování do on-line prostředí výuky, je nutné tuto informaci napsat do poznámky v přihlášce. 

Lektor:

 

Mgr. Markéta Vaculová

Lektorka zabývající se problematikou komunikačních dovedností, plánování času a řízení, tj. metodička v oboru sociální práce a sociální služby (SQSS a IP – zavádění, revize, vedení KP v IP), včetně poradenství pro zvyšování kvality práce s osobami s MR a DAT, pro ošetřovatelskou a zdravotní péči v sociálních službách (vykazování na zdravotní pojišťovny, zdrav. a ošetřovat. standardy a zdrav. dokum.).


 

Akreditace:

Vzdělávací program Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace je realizován na zakázku, ve spolupráci se společností Edupol a vlastníkem akreditace Mgr. M. Vaculovou, která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace:  A2019/0826-SP/PC/VP).  Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pomáhajících profesí.

Absolvent kurzu získá vhled do MEDIACE, zjistí, jaké nástroje tato technika používá. Rozvine své dovednosti aktivního naslouchání a argumentace pro efektivnější komunikace na pracovišti. Osvojí si vědomosti o typologii rodin, o střetech zájmů, které vedou ke konfliktním situacím, bude lépe rozumět situacím, kdy je více klientů, bude lépe hájit potřeby svého uživatele. Pracovník v sociálních službách bude moci v době, kdy není ve službě nadřízený, nestranně podpořit uživatele v řešení nějakého sporu. Sociální pracovník více rozvine své schopnosti aktivního naslouchání a smírné komunikace při řešení zátěžových mezi klientem a jeho rodinou.


 

 

Program:

V kurzu bude rozebrána mediace jako nástroj smírné komunikace při řešení střetů zájmů mezi uživatelem sociální služby a jeho rodinou (opatrovníkem), např. v DOZP a při řešení konfliktů mezi uživateli různých služeb, vč. typologie konfliktu. Účastníci se dozví informace o typologii rodiny, kdy musíme respektovat vůli rodiny, kdy uživatele, jak řešit situace s více klienty (např. v SAS). Pomocí kazuistik s dobrou praxí se vydefinuje, kdo je klient, jaké jsou střety zájmů a možnosti prevence či řešení. Bude rozebrán žirafí jazyk, tedy techniky aktivního naslouchání jako základ mediace a na modelových situacích si účastníci vyzkouší roli mediátora při řešení různých zátěžových situacích v praxi.


Samozřejmostí jsou výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače, které budou posluchačům zaslané elektronicky s certifikovaným podpisem. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

30.03.2021
Poslední termín přihlášení: 26.03.2021

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1550 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy