Akreditovaný kurz: Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných: úvod do problematiky, v praxi a právu, sociálně-právní ochrany

 

Lektor:

 

JUDr. Věra Novotná

zkušená lektorka zabývající se řadu let vzděláváním, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.


 

Akreditace:

 

MPSV ČR udělilo programu „Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných: úvod do problematiky, v praxi a právu, sociálně-právní ochrany“ akreditaci číslo 2017/0132-PC/SP/VP.

Účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a dalším zájemcům.


 

Program: 

  1. Novinky  v oblasti  výkonu sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva
  2. Právo dítěte na ochranu před jakýmkoliv ubližováním, stručný přehled vybraných ustanovení: Úmluvy o právech dětí, občanského zákoníku, trestních předpisů  a zákona o sociálně-právní ochraně dětí – povinnosti státu chránit děti, povinnost rodičů chránit svoje děti.
  3. Práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany dětí před zanedbáním, zneužíváním a týráním:  kompetence subjektů- orgánů sociálně-právní ochrany, orgánů činných v trestním řízení, soudů, pověřených osob a poskytovatelů sociálních služeb, oznamovací povinnost vůči OSPOD a vůči orgánům činným v trestním řízení; součinnost orgánů („syndrom CAN“ jako interdisciplinární obor), aplikace metod sociální práce, poradenství, vyhodnocení situace dítěte, širší  rodiny a širšího sociálního prostředí dítěte, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte s důrazem  na posílení funkcí rodiny a její sanaci, realizovanou ve spolupráci s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb, specializujících se na tuto oblast, pořádání případových konferencí.
  4. Řešení případových studií a kazuistik, diskuse


Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.

Termín:

29.09.2020
Poslední termín přihlášení: 21.09.2020

Prezence:
8.45 - 9.00 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
9.00 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1680 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy