Akreditovaný kurz: Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky

Typ akreditace: MV ČR

Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Cíl kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s novinkami v rozpočtové skladbě a s jednotlivými hledisky třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a jejich právním ukotvením v aktuálně platné legislativě (zaměřeno na položky, paragrafy a účelové znaky), a to i ve vazbě na účetní zachycení předmětných transakcí.

Nebude chybět ani jejich vysvětlení v metodickém doporučení a v modelových příkladech, kdy si společně vyzkoušíte aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtové skladby.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.


 

Lektor:

 

Ing. Tomáš Sluka

je vedoucím oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů a Regulace účetnictví veřejného sektoru, Ministerstvo financí ČR, a spoluautorem mnoha publikací a právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru a českých účetních standardů.


 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo: AK/VE-248/2022, AK/PV-538/2022, 6 výukových hodin.

 

Seminář je určen zejména pro úředníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí úředníky ekonomických odborů územních samosprávných celků. Dále všem pracovníkům, kteří se podílejí na sestavování rozpočtů, např. auditorům, kontrolorům, účetním poradcům a metodikům.

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (auditoři, kontroloři, účetní poradci, metodici a další).

 

Program:

 

 • Úvod do problematiky třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby

 • Vyhláška o rozpočtové skladbě (vyhláška č. 412/2021 Sb.) a Pokyn k postupu podle vyhlášky MF

  – základní pojmy pro účely rozpočtové skladby
  – obecné zásady třídění příjmů, výdajů a financujících položek
  – změny v položkách a paragrafech od roku 2021 (obsahová náplň položek a paragrafů)

 • Změny ve finančních výkazech od roku 2021 (vykazování výdajů podle účelových znaků v části IX. FIN 2-12 M, vykazování příjmů a výdajů v členění podle mimořádných událostí v části X. FIN 2-12 M)

 • Metodická doporučení v oblasti třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, např.:

  – vykazování „doplatků“ transferů ze státního rozpočtu
  – vykazování účelových znaků v případě transferů ze státního rozpočtu
  – transfery v účetnictví a rozpočtu (rozdíly)
  – dopravní obslužnost
  – vykazování příjmů a výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu

 • Modelové příklady – účetní a rozpočtové zachycení

 • Diskuse

  – v průběhu celého vzdělávání mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy, diskutovat s lektorem o možných alternativních řešeních.


Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

06.09.2022
Poslední termín přihlášení: 05.09.2022

Prezence:
8.30 - 9.00 hod.

Výuka:
9.00 - 14.25 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy