Akreditovaný kurz: Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení.

Typ akreditace: MPSV ČR

Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Cíl kurzu:

 

Vzdělávací program se zabývá negativními jevy, které jsou v rozporu se snahami zaměstnanců vězeňské služby o korekci chování a postojů odsouzených a jejich odklonu z kriminální kariéry. Jedná se o závažnou problematikou, která výrazně narušuje programy zacházení a život ve věznici.

Pozornost je věnována vysvětlení pojmů, které negativně ovlivňují možnost efektivní reintegrace a resocializace vězněných osob do majoritní společnosti. Zaměřuje se na nejčastější negativní dopady věznění jako je např. „prizonizace“.

Některé negativní jevy pojmenujeme i tak, jak je nazývají vězni ve vězeňském argotu.

Závažnými tématy jsou i sebepoškozování a sebevražednost ve vězení, odmítání stravy, náhradní sexuální ukájení a zneužívání návykových látek. Stručně bude účastník seznámen i s možností hromadných nekázní a vzpour ve věznicích jako specifické formy agrese.

Diskutované jevy se samozřejmě netýkají všech vězňů, přesto je nutné negativní jevy pozorně studovat, protože bez poznání vlastností kteréhokoliv sociálního jevu nelze stanovit ani jeho prevenci.

Ztráta základní sociální vazby na rodinu vede ve svých důsledcích často k hledání zázemí v homogenních kriminálních partách, což vede k fixaci na „vězeňské známosti“, které za spolupůsobení návyku na vězeňské prostředí posilují nesamostatnost, neschopnost najít a udržet si stálé zaměstnání, a to vše při časté zadluženosti za škody způsobené trestnou činností.


 

Lektor:

 

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

specializace: sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika (etopedie), forenzní psychologie,  náhradní rodinná péče, vzdělávání sociálních pracovníků a ve vězeňství.


 

Akreditace:

 

Kurz nabízíme:

  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2022/0355-SP/PC/VP, 8 výukových hodin).

Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí), rovněž pracovníkům sociálních služeb, probační a mediační služby, azylových domů, nevládních organizací, které pracují s propuštěnými vězni a mnohdy jim zajišťují zaměstnání nebo je i sami zaměstnávají, a všem dalším zájemcům z řad pomáhajících profesí.


 

Program:

 

  •  specifika vězeňského prostředí – úvod
  • negativní jevy ve vězeňském prostředí
  • prizonizace – ideologizace
  • „druhý život“ vězněných
  • anomální chování
  • kolchozy, hazardní hry, zneužívání léků, náhražkové drogy, sexuální ukájení …
  • agrese v penitenciárním prostředí
  • vzpoury ve věznicích

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

04.10.2022
Poslední termín přihlášení: 03.10.2022

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 16.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 950 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy