Akreditovaný kurz: Správa dokumentů pro veřejnoprávní instituce

Typ akreditace: MV ČR

Školení je zrušeno.

 

Lektor:

Bohumír Brom, PaedDr. 

má více než 30 letité praktické zkušenosti s prací v archivech zejména u institucí státní správy v celé ČR, dohledu na spisovou službu u zmíněných organizací a správě archiválií. Působí také jako externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze, kde se specializuje na spisovou a archivní službu v ČR. 


 

Akreditace:

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Správa dokumentů pro veřejnoprávní instituce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-329/2019, AK/PV-521/2019, 6 vyučovacích hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy) a další pracovníci (např. příspěvkových organizací), kteří manipulují s dokumenty v prostředí spisové služby.

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (například pracovníci příspěvkových organizací).

 

Program:

 

 • Základní povinnosti a práva různých typů původců dokumentů
 • Spisová a archivní služba v ČR po novelách zákona o archivnictví a podle předpisů souvisejících
 • Spisový řád. Spisový a skartační plán.
 • Výkon spisové služby: příjem, označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů ve spisovně
 • Manipulace s dokumenty pod vlivem Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS
 • Vliv Nařízení EU č. 679/2016 GDPR na oblast spisové služby
 • Aktuální problematika digitalizace a její důsledky pro správu dokumentů
 • Výběr archiválií se státním archivem, ukládání a správa archiválií
 • Výhled předpokládaného vývoje legislativy
 • Dotazy

V současnosti se v ČR nacházíme v období zintenzívnění prací na digitalizaci správy dokumentů, která souvisí především s budoucím přechodem všech veřejnoprávních původců podle §3 odst.1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, na povinnou spisovou službu v elektronické podobě a současně v povinně atestovaných systémech spisové služby, a to konkrétně k 1. 1. 2026. Výklad bude reflektovat aktuální situaci v legislativě správy dokumentů, tj. po posledních změnách k 1. 7. 2023.


 

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.


 

Termín:

23.11.2023
Poslední termín přihlášení: 17.11.2023

Prezence:
9.00 - 9.15 hod. (dle příjezdu pana lektora spojem Českých drah)

Výuka:
9.15 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1980 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy