Akreditovaný kurz: Správa dokumentů pro veřejnoprávní instituce

Školení je zrušeno. Bude v nabídce školení v roce 2021. Jestliže jste organizací podle § 3 odst. 1 zákona o archivnictví, máte povinnost vést spisovou službu a archiv. Tyto povinnosti podléhají řadě novelizovaných legislativních předpisů a požadavkům, které zásadně ovlivňuje postupná elektronizace a přizpůsobování předpisům EU. Ve všech organizacích dochází k duálnímu nakládání s dokumenty v listinné i elektronické podobě. Víte jak na to?

Na školení posluchače seznámíme nejen s aktuálním přehledem povinností, ale i s právy veřejných subjektů v souvislosti se správou dokumentů v listinné i elektronické podobě, a to od jejich příjmu, vlastního vyhotovení až po jejich ukládání, skartační řízení a výběr archiválií. 


 

 

Lektor:

Bohumír Brom, PaedDr. 

archivář s praxí 29 let ve veřejném archivnictví, pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze, publikační činnost v oblasti spisové služby a archivnictví


 

 

Akreditace:

 

MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-329/2019, AK/PV-521/2019.

Seminář je cílený na instituce státní správy i samosprávy, školy, zdravotnické pojišťovny a právnické osoby zřízené zákonem (tj. na tzv. veřejnoprávní původce podle § 3 odst. 1 zákona o archivnictví). Avšak osloví všechny pracovníky odpovědné za správu dokumentů, kteří mají v organizaci odpovědnost za správu dokumentů v listinné či elektronické podobě (účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů).

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

 

 

Program:

 • Základní povinnosti a práva různých typů původců dokumentů (smyslem je vysvětlit posluchačům podle aktuální legislativy konkrétní typologii různých subjektů, aby se orientovali v dané problematice a mohli pro „svoji“ instituci odvodit potřebné postupy),
 • Spisový řád. Spisový a skartační plán (tj. jak se dělá a využívá v praxi, jedná se o hlavní strategickou záležitost pro instituci, jak manipulovat s dokumenty, a to v praxi pro ty, kteří musí vést spisovou službu, v případě zavádění e-spisové služby se opět jedná o hlavní pomůcku),
 • Spisová a archivní služba v ČR po novelách zákona o archivnictví a podle předpisů souvisejících (komentář hlavních ustanovení zákona o archivnictví a prováděcí vyhlášky o spisové službě, vč. datových schránek a konverze dokumentů),
 • Výkon spisové služby: příjem, označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů ve spisovně (vysvětlení pravidel pro manipulaci s dokumenty podle legislativy, vč. aplikace v praxi)
 • Manipulace s dokumenty pod vlivem Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS (vysvětlení důsledků Nařízení EU o e-identifikaci a elektronizaci služeb na českou správu dokumentů, vč. stručného rozboru aplikační české legislativy)
 • Vliv Nařízení EU č. 679/2016 GDPR na oblast archivnictví a spisové služby (vysvětlení důsledků Nařízení EU GDPR o ochraně osobních údajů na českou správu dokumentů, vč. stručného rozboru aplikační české legislativy)
 • Výběr archiválií se státním archivem, ukládání a správa archiválií (vysvětlení praktické realizace skartačního řízení původců se státními archivy)
 • Výhled předpokládaného vývoje legislativy
 • Diskuze, dotazy. Přednáška bude přizpůsobena požadavkům posluchačů.

  Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


Termín:

10.09.2020
Poslední termín přihlášení: 02.09.2020

Prezence:
8.45 - 9.00 hod. (dle příjezdu pana lektora spojem Českých drah)

Výuka:
nejpozději 9.00 — 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1600 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy