Akreditovaný kurz: Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci

Typ akreditace: MPSV ČR

Cíl a anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na rozšíření možnosti specifické komunikace – transakční analýzy v rámci účinné intervence v oblasti sociální práce. Tato metoda klade důraz na spolupráci klienta a poskytovatele, pomáhá nalézat důvody ke změně a způsoby, jak jí dosáhnout uvnitř klienta a to vše tak, aby byla respektována jeho autonomie klienta a zodpovědnost za vlastní život. Technika vychází z principů psychologické teorie, která pomáhá vysvětlit, proč daný klient myslí, cítí a jedná způsobem, jakým následně realizuje svůj životní pohyb. Transakční analýza podporuje a zlepšuje komunikaci, zlepšuje vztahy v rodinném, organizačním a firemním prostředí, což přispívá ke zvýšení dobré vztahovosti a komplexu osobnosti daného člověka.

Transakční analýza

 – cílí k lepšímu porozumění potřeb jednak svých, tak i druhého člověka a prohlubuje možnosti účinné intervence nejen v sociální práci.

 – je založena na analýze transakce s lidmi, kteří jsou ve vzájemné nárokové vztahovosti, konkrétně v sociální práci klient – poskytovatel (.


Lektor  Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

specializace: sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika (etopedie), forenzní psychologie,  náhradní rodinná péče, vzdělávání sociálních pracovníků a ve vězeňství.


 

Kurz nabízíme ve spolupráci

s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností, na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2022/0354-SP/PC, 8 vyučovacích hodin: SP = vzdělávací program pro další vzdělávání sociálních pracovníků podle § 111 zákona o sociálních službách, PC = vzdělávací program pro další vzdělávání  pracovníků v sociálních službách podle § 116, odst. 9 zákona o sociálních službách).

Tzn., že osvědčení je určeno sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb. Kapacita kurzu je pouze 20 posluchačů.

Seminář je dále vhodný pro pedagogy a vychovatele, další zájemce z řad pomáhajících profesí zabývajících se sociální prací v rodině, a i pro zdravotnický personál např. na psychiatrii, tam kde jsou zejména ústavní ochranné psychiatrické léčby (bude vystaveno potvrzení o účasti).

 

  • rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit
  • ohrožené rodiny s dětmi
  • osoby neschopné se bez pomoci uplatnit na trhu práce
  • osoby v sociální krizi (osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti atd.)
  • osoby ohrožené závislostmi a osoby propuštěné z ochranné léčby
  • děti ohrožené sociálním vyloučením
  • pěstounská péče
  • raná péče
  • zaměstnanci sociálních služeb

 

Pořadatel není plátcem DPH.

Zálohové faktury pro úhradu vložného budou rozesílány po naplnění minimální kapacity školení. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání. 


 

Termín:

23.05.2024
Poslední termín přihlášení: 13.05.2024

Prezence:
8.10 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

2 200 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy