Akreditovaný kurz:  Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce (10/2022)

Typ akreditace: MV ČR

Školení je zrušeno.


Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň. 


 

 

Lektor:

 

Ing. Jana Mašková

lektorka a autorka publikací pro VÚJ


 

 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016, 7 výukových hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy, příspěvkových organizací).

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních neziskových organizací, například příspěvkových organizací).

 

 

Program:

 

Dlouhodobý majetek

 • Pořízení dlouhodobého majetku z investičního transferu (postup v evidenci majetku a v účetnictví)
 • Vyřazení dlouhodobého majetku, který byl pořízen z investičního transferu (postup v evidenci majetku a v účetnictví)
 • Odhad nedokončeného majetku k okamžiku zařazení majetku do užívání a vypořádání rozdílu z odhadu v následujícím období a s tím spojená problematika pořizovací ceny daného majetku na kartě majetku a v účetnictví
 • Technické zhodnocení pořízené z investičního transferu (problematika výpočtu algoritmu transferového podílu v odpisovém plánu)
 • Souhrnný příklad

Fond reprodukce majetku, fond investic

 • Tvorba fondu investic obecně
 • Tvorba fondu investic ve výši peněžních prostředků na odpisy – problematika krytí či nekrytí fondu investic
 • Čerpání fondu investic obecně
 • Čerpání fondu investic na pořízení dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení
 • Čerpání fondu investic na opravy dlouhodobého majetku
 • Souhrnný příklad

Investiční transfery

 • Přijaté investiční transfery s povinností vypořádání (záloha, krátkodobost, dlouhodobost)
 • Přijaté investiční transfery bez povinnosti vypořádání
 • Odhad výše investičního transferu k okamžiku zařazení majetku do užívání a vypořádání rozdílu z odhadu v následujícím období a s tím spojená problematika výše částky časově rozlišovaného investičního transferu na kartě majetku a v účetnictví
 • Investiční transfery – daňové hledisko
 • Investiční a provozní příspěvek od zřizovatele
 • Časové rozlišení účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (účetní postupy, postupy v evidenci majetku, transferový podíl, investiční transfer, který byl použit na financování nákladů oprav a údržby atd.).
 • Souhrnný příklad se zaměřením na výsledek hospodaření

Diskuze

 


Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

04.10.2022
Poslední termín přihlášení: 26.09.2022

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy