Akreditovaný kurz: Základní vhled do viktimologie v kontextu stalkingu

Typ akreditace: MPSV ČR

Cíl a anotace kurzu:

 

Seminář reaguje na složitou a emočně náročnou problematiku možných obětí v kontextu stalkingu – nebezpečného pronásledování. Nauka o obětech trestných činů se vyčlenila jako samostatných vědní obor z forenzní psychologie, v poslední době se jí dostává čím dále více zasloužené pozornosti. Stalking je v tomto kontextu definován jako neschopnost navázat a ukončit sociálně akceptovatelným způsobem komunikaci, vztah. Nejčastější formou stalkingu je proximální nebo distální expartnerský stalking. Stalking prezentuje jednu z velmi vážných a obtížných situací v životě oběti, která je vystavena primární, sekundární a terciární viktimizaci – procesu poškozování vlivem nežádoucího chování a jednání aktéra (–ky) jakožto pachatele (-ky). Jde o specifickou formu násilného jednání, jehož znakem je „obsesivní“ (nutkavé ) upnutí se známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak obtěžuje systematicky úporně projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti. Důraz je kladen na vysvětlení kontextů chování a jednání jednotlivých aktérů stalkingu. Nebezpečné pronásledování – stalking je vysvětlen z několika úhlů pohledu a jsou prezentovány možnosti chování jak stalkera, tak oběti a návod k řešení. Navazující část je věnována možnostem řešení, je podpořena kazuisticky a širší diskusí.


 

Lektor:

 

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

specializace: sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika (etopedie), forenzní psychologie,  náhradní rodinná péče, vzdělávání sociálních pracovníků a ve vězeňství.


 

Akreditace:

 

Kurz nabízíme ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností, na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2022/1089-SP/PC, 8 vyučovacích hodin). Osvědčení je určeno sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb. Kapacita kurzu je pouze 24 posluchačů.

Seminář je dále vhodný pro pedagogy a vychovatele, další zájemce z řad pomáhajících profesí zabývajících se sociální prací v rodině, a i pro zdravotnický personál např. na psychiatrii, tam kde jsou zejména ústavní ochranné psychiatrické léčby (bude vystaveno potvrzení o účasti).


 

Pořadatel není plátcem DPH. Faktury pro úhradu vložného budou rozesílány až cca 14 dní před konáním kurzu.

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání. 


 

Termín:

07.09.2023
Poslední termín přihlášení: 05.09.2023

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

2 100 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy