Akreditovaný kurz: Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy (10/2022)

Typ akreditace: MV ČR

Plánované školení je zrušeno. Důvodem jsou velmi vážné zdravotní problémy v úzké rodině paní lektorky.

Náhradní termín se předpokládá až začátkem roku 2023. V případě zájmu je možné domluvit školení formou on-line výuky (bude vystavenou pouze potvrzení o absolvování školení, tj. nebude vystaveno osvědčení s akreditací MV ČR).Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

 

Lektor:

 

Ing. Růžena Klímová

 

Specialistka na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva, lektorka a autorka odborných publikací. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016, 6 vyučovacích hodin.

Cílovými posluchači jsou mzdové účetní, personalisti a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.

Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).


 

Program:

 • Očekávané změny v pracovněprávní oblasti
 •  Změny  v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti  v souvislosti se zaměstnáváním
  • Ukrajinců s dočasnou ochranou
  • zaměstnávání  ostatních  Ukrajinců
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ
  • zdravotního pojištění, atd.
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • změny platné  již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
  • návrh změn, případně změny pro rok 2023
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojen
   • Průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
   • Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby – není právní předpis
   • Neoprávněné požadavky úřadu práce
  • Zápočtový list a jeho náležitosti
   • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023
   • nové redukční hranice pro rok 2023
   • maximální vyměřovací základ v roce 2023
   • další parametrické změny
   • Změny v zákoně č. 155/1995 Sb. – zvýšení důchodu za každé vychované dítě – 500 Kč  od 1. 1. 2023
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • Upozornění na  podstatné změny  týkající se  pokut  a penále  od roku 2022
  • Výpočet penále od roku 2022
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů   a podmínky pro   uplatnění – změny účinné od 31. 8. 2022 – snížení vyměřovacího základu z 13 088 Kč na 11 014 Kč již  za měsíc srpen 2022!!!
  • Odpočet od 1. 1. 2023 ….14 074 Kč
  • minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou  v r. 2022 a jejich řešení
  • nezabavitelná částka v roce 2023
  • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
 • Milostivé léto – od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 – zákon č. 214/2022 Sb.
  • postup zaměstnavatelů
 • Slevy na pojistném  od 1. 1. 2023 – zákon č. 216/2022 Sb.
 • Stravenkový paušál v r. 2023 a  změny v r. 2022 od 20. 8. 2022
 • Další změny k datu konání semináře
 • Dotazy a diskuse

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

24.10.2022
Poslední termín přihlášení: 04.10.2022

Prezence:
8.00 - 8.15 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
8.15 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 800 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy