Neakreditovaný kurz: Účetní závěrka 2020 a novely účetních předpisů 2021 pro příspěvkové organizace

Díky aktuální situaci a přijetí krizových opatření doposud není známo, zda se školení uskuteční a proběhne distanční – online, nebo prezenční formou výuky

Školení se uskuteční pouze při naplnění minimální kapacity školení. Již přihlášení posluchači mají přihlášky v platnosti (v případě, že je chtějí zrušit, je nutné skutečnost oznámit na vse-pro-venkov@seznam.cz).

Termín přihlášeni je do 1. 12. 2020, aby paní lektorka mohla připravit materiály s předstihem pro případnou online výuku (předpoklady pro výuku jsou uvedeny níže).

Úprava vložného:

 • prezenční forma výuky 1570 Kč/posluchač
 • distanční forma výuky 1400 Kč/ posluchač

Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

Program: 

 • Převody nespotřebovaných dotací do rezervního fondu podle rozpočtových pravidel
 • Kontrola tvorby a čerpání fondů
 • Kontrola krytí peněžních fondů
 • Dohadné položky vztahující se k dotacím
 • Ostatní dohadné položky
 • Převedení hospodářského výsledku minulého roku
 • Rezervy a opravné položky
 • Podrozvahová evidence
 • Zaúčtování inventarizačních rozdílů a předpis náhrady škody
 • Převod nevynárokované daně z přidané hodnoty do nákladů při využívání krátícího koeficientu podle § 76
 • Zaúčtování úpravy daně podle § 78 a násl. zákona o DPH
 • Nedobytné pohledávky
 • Promlčené dluhy
 • Předepsání daně z příjmů právnických osob
 • Rozdělení nákladů a výnosů mezi hlavní a hospodářskou činnost
 • Sestavení účetní závěrky
 • Obsah přílohy účetní závěrky
 • Seznámení s novelou vyhlášky 410/2009
 • Odpovědi na dotazy účastníků

 


Samozřejmostí je:

 • v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, výukové materiály, potvrzení o účasti  pro každého posluchače
 • v rámci distanční formy výuky – výukové materiály, potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pro online výuku je nutné mít k dispozici kvalitní a rychlé připojení k internetu, funkční počítač, nainstalovaný Word nebo Office a popř. Adobe Reader, mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu), webkameru pro osobnější kontakt s přednášejícím. Výuka by probíhala nejspíš přes Microsoft Teams nebo gmail.

Pořadatel není plátcem DPH.

Termín:

07.12.2020
Poslední termín přihlášení: 04.12.2020

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1570 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy