Akreditovaný kurz: Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2019/1209-SP/PC, 8 výukových hodin).
  • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

PhDr. Pavel Kliment, Ph. D.


 

Cíle kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na přiblížení procesu budování a udržování žádoucího poradenského vztahu v rámci pomáhajícího poradenství. Kvalita poskytování sociálního poradenství nestojí jen na konkrétních znalostech pomáhajících profesionálů, ale také na schopnosti tyto znalosti klientovi adekvátně předat. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí, jak potřebné informace efektivně klientovi předat, jak v rámci poradenského rozhovoru vytvořit dobrý kontakt s klientem, jak pracovat s podporou a posilováním klientových kompetencí a odpovědnosti.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb, sociálním pracovníkům a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.


 

Program:

  •  Specifika pomáhajícího poradenství – základní terminologie, typologie poradenství, znaky pomáhajícího poradenství, poradenský proces, cíl poradenského procesu, přístupy volené v práci s klientem, poradenský vztah.
  • Komunikace jako základ dobrého poradenství – navazování kontaktu a budování vztahu s klientem, komunikace jako systém, verbální a neverbální komunikace, mýty o komunikaci, aktivní naslouchání a asertivita, práce s emocemi v pomáhajících profesích. Bariéry v komunikaci.
  • Práce se zakázkou klienta a průběh komunikace mezi poradcem a klientem – osobnost a chování poradce. Eganův model – definice problému, selekce cílů, zvažování důsledků, rozhodování, implementace. Příprava poradenského rozhovoru, vzájemné přijetí aktérů procesu pomoci, formulace zakázky, porozumění problému, hledání cest řešení problému, ukončení poradenského rozhovoru. Hlavní zásady vedení rozhovorů.
  • Zapojení klienta do procesu poradenství – Jak klienta zapojit do procesu, jak posílit jeho odpovědnost a kompetentnost řešit vlastní problém. Důvody odmítání profesionální sociální pomoci, práce s odporem klienta. Čeho se klienti nejčastěji obávají.
  • Řešení případů z praxe, diskuse.

Termín:

22.02.2022
Poslední termín přihlášení: 18.02.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy