Akreditovaný kurz: Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2021/0702-SP/PC, 6 výukových hodin).
  • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

Bc. Alena Košťáková


 

Cíle kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku komunikace a práce s dospívajícími klienty. Obsahuje základní shrnutí informací z oblastí vývojové psychologie dospívajících a také o vybraných psychopatologických projevech v období adolescence. Pozornost je věnována především zásadám práce a efektivní komunikace s touto věkovou kategorií a jak vést rozhovor s dospívajícím klientem.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.


 

Program:

  • Úvod do vývojové psychologie – specifikace dospívajícího klienta a období adolescence, jeho potřeby, hledání identity, navázání vztahu s dospívajícím, jak mu umožníme otevřeně se projevit, chyby v posuzování.
  • Psychopatologie období adolescence – zdroje zátěže u dospívajících, stres, deprese, úzkosti, poruchy chování, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, závislosti a další.
  • Komunikace s dospívajícími – pravidla otevřené komunikace s dospívajícími, zásady jednání, navázání kontaktu, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání.
  • Vedení rozhovoru s dospívajícím – příprava na rozhovor, prostředí, podmínky, diagnostický rozhovor, otázky – přímé, nepřímé, projektivní, empatické, naslouchání, koučovací otázky, ukázky otázek, motivace ke spolupráci.
  • Diskuse, řešení příkladů z praxe, odpovědi na dotazy.

Termín:

11.02.2022
Poslední termín přihlášení: 07.02.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy