Akreditovaný kurz: Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2019/0143-SP, 6 výukových hodin).
  • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

Mgr. Mašek Roman


 

Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout a prohloubit základní poznatky z oblasti legislativního vymezení činnosti sociálního pracovníka směrem k osobám ohroženým sociálním vyloučením, poskytnout základní informace potřebné k přímé práce s klientem, který je ohrožen sociálním vyloučením, a to především se zaměřením na oblast vedení spisové dokumentace, osvojení základních informací o nepojistném dávkovém systému dávek pomoci v hmotné nouzi a specifikovat možnosti v oblasti koordinační činnosti a spolupráce s dalšími subjekty.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen sociálním pracovníkům. 


 

Program:

  • Legislativní vymezení činnosti sociálního pracovníka v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v zákoně č. 111/2006/Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve vyhlášce č. 389/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Diskuse a odpovědi na dotazy.
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením – specifikace jednotlivých skupin osob, nepříznivé sociální situace, sociální začleňování a sociální vyloučení. Diskuse.
  • Přímá práce s klientem a spisová dokumentace – Kontinuální sociální práce. Odborné poradenství. Depistáž v přirozeném prostředí klientů. Výkon koordinační činnosti. Spisové desky, spisová košilka, spisové listy, evidence spisových dokladů, souhlasné vyjádření klienta s poskytnutím informací, ochrana osobních údajů. Diskuse a odpovědi na dotazy.
  • Dávky pomoci v hmotné nouzi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – Pojmy hmotná nouze a živobytí, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Specifika řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi. Program individuálního motivačního postupu a příklady dobré praxe.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Termín:

24.02.2022
Poslední termín přihlášení: 21.02.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy