Akreditovaný kurz: Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek

 

Lektor:

 

Mgr. Júsuf Traore, DiS.


 

Akreditace:

Vzdělávací program Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek je realizován na zakázku s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace:  č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP).  Seminář je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytující sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.

 

Cílem vzdělávání je seznámit posluchače s teoretickými, ale především praktickými aspekty komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek, a to především pro oblast neadiktologických sociálních služeb a sociální práce ve veřejné správě. Posluchač se bude orientovat v typologii jednotlivých druhů a skupin omamných a psychotropních látek s přímou vazbou na chování a jednání uživatelů těchto látek. Dále budou představena základní pravidla pro zvládnutí bezpečné a v možné míře efektivní komunikace s těmito uživateli. Neopomenutelnou roli v komplexnosti vzdělávacího programu zastávají témata, která jsou komplementárně propojena s užíváním omamných a psychotropních látek (například otázka etiologie a projevy závislosti, specifikace práce s dětským uživatelem, seznámení s běžným dnem uživatele omamných a psychotropních látek, ukázka preventivních aktivit). Vzdělávací program nabízí základní ucelený vhled do situace uživatelů omamných a psychotropních látek, který je nedílnou součástí efektivní komunikace s těmito klienty.


 

 

Program:

  • Základní terminologie – Vyjasnění a definice pojmu omamné a psychotropní látky, základní historické milníky, etiologie a typy závislostí včetně závislostního chování a jednání.
  • Rozdělení a klasifikace omamných a psychotropních látek – diferenciace omamných a psychotropních látek, a to včetně představení zástupců jednotlivých skupin, praktické ukázky, rozlišení a rozpoznávání různých projevů akutní intoxikace včetně důsledků dlouhodobého užívání s důrazem na náročnost identifikace.
  • Zásady komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek – definice základních pravidel včetně uvědomění si a identifikace vlastního potenciálu a limitů v oblasti komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek, specifika dětského uživatele. Řešení případů z praxe, diskuse.
  • Zneužívání omamných a psychotropních látek v kontextu a ukázky možných primárně-preventivních aktivit u dětí – seznámení s aparátem psychosociální sítě, omamné a psychotropní látky. Ukázky možných preventivních aktivit.
  • Diskuse, řešení případů z praxe, odpovědi na dotazy.

Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

18.09.2020
Poslední termín přihlášení: 11.09.2020

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1680 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy