Akreditovaný kurz: Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy

Typ akreditace: MV ČR

Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna  v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR, nebo po domluvě s přihlášenými posluchači v případě, že nebude naplněna minimální kapacita .

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

 

Lektor:

 

Ing. Růžena Klímová

 

Specialistka na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva, lektorka a autorka odborných publikací. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016, 6 vyučovacích hodin.

Cílovými posluchači jsou mzdové účetní, personalisti a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.

Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).


 

Program:

 

Na základě četných dotazů a požadavků zaměstnavatelů je  do programu zařazen  rozsáhlý výklad týkající se návrhu  změn  zákoníku práce a s  tím souvisejících právních předpisů, dále veškeré  změny  právních předpisů v oblasti personální a mzdové agendy účinné od 1. 1. 2023.  S ohledem na rozsáhlé změny v návrhu zákoníku práce  u dohod o pracích mimo pracovní poměr doporučujeme účast na přednášce.

 

  1. Změny v pracovněprávní oblasti

Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP

Poznámka (v době zpracování  anotace je návrh na změnu zákoníku práce  v připomínkovém řízení) –  Výčet nejdůležitějších navrhovaných změn:

        • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)

• Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru – § 37 ZP, a to do 7 dnů

• Nově se stanoví informační povinnost vůči  zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).

• Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.

• Rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)

• Práce na dálku (§ 317)

• Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci  a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

2.  Slevy na pojistném  od 1. 2. 2023  v příkladech

       • Okruh oprávněných zaměstnanců, na něj je možné slevu uplatnit

       • Podmínky pro uplatnění slevy

       • Kdy nelze slevu uplatnit

       • Penále  při  neoprávněném uplatnění slevy

       • Povinnosti zaměstnavatele

       • Povinnosti zaměstnance

       • Povinnosti ČSSZ

       • Nové závazné formuláře

       3.  Zvýšení minimální mzdy a  nejnižších úrovní zaručené mzdy

• Doplatek do  nejnižší úrovně  zaručené mzdy a platu

• Doplatek  se netýká náhrady mzdy

• Další změny v této oblasti

• Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)

4. Změny v zákoně o daních z  příjmů

• Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše ve všech souvislostech

• Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení

• Stručně o ročním zúčtování

5. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 

• Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. souvislosti se změnou zákoníku práce

• Nové redukční hranice pro rok 2023

• Maximální vyměřovací základ v roce 2023

• Další parametrické změny

• Dobrovolná účast na důchodovém pojištění

• Odměny v ohlašovacích povinnostech  vůči OSSZ od 1. 4. 2022 a  problémy  s tím spojené

6. Parametrické změny ve zdravotním pojištění

• Odpočet u poživatelů invalidních důchodů  v r. 2023 a podmínky pro   uplatnění

• Minimální vyměřovací základ

• Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

7. Změny v oblasti srážek ze mzdy

• Paušální náhrada  nákladů při exekuci

• Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb. , podmínky pro uplatnění,

• Příklady na  výpočet paušální náhrady , promlčení nároku na paušální náhradu

• Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

• Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2023

• Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

• Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

• Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a  při insolvenční srážce

8. Další změny k datu konání seminář

• Např.  vyhláška  o cestovních náhradách v r. 2023

• Průměrná mzda pro účely  zaměstnanosti  a 4% podíl ZPS

9. Dotazy a diskuse

 

Termín:

19.01.2023
Poslední termín přihlášení: 17.01.2023

Prezence:
7.50 - 8.10 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
8.10 - 13.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1900 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy