Akreditovaný kurz: Místní a účelové komunikace: aktuální práva a povinnosti mající obce jako pořizovatelé

Školení je zrušeno. Bude v nabídce školení v roce 2021.  

Místní a účelové komunikace podle zákona o pozemních komunikacích spadají do správy obcí, a to jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení. Co přesně z toho pro obce vyplývá se můžete dozvědět na semináři.


 

 

 

Lektor:

 

Ing. Jiří Blažek,

odborný lektor, specialista spojující teoretické znalosti s praktickým řešením, autor mnoha odborných publikací a speciálních sborníků v oboru vlastnického a majetkového práva, stavebního řízení a katastru nemovitostí, veřejných zakázek a čerpání veřejných finančních zdrojů,  projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce.


 

 

Akreditace:

 

MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-16/2020, AK/PV-21/2020.

Seminář je určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomocí jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

 

Program: 

 •  
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb.,
 • prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015
 • Občanský zákoník, nezbytná cesta
 • Novela stavebního zákona (NSZ) dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb.
 • Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska
 • řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
 • vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
 • lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat
 • technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby
 • kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam
 • účelové komunikace, polní a lesní cesty
 • překážky na místních komunikacích a jejich řešení
 • určení právního stavu
 • navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací
 • Možnosti omezení jízdy kamionů na MK
 • Komunikace – deklaratorní řízení
 • historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí
 • Územní plány obcí a dopravně technické stavby
 • věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace
 • kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb.)
 • rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
 • Činnosti ve stavebnictví – práva a povinnosti:
  • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
  • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
  • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS – autorizace
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady
 • Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů – řešení námitek, stanovisek, odvolání
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí – § 184b stavebního zákona)
 • Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci
 • Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, DOS
 • Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
 • Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace

  Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


   

Termín:

21.09.2020
Poslední termín přihlášení: 15.09.2020

Prezence:
8.30 - 9.00 hod.

Výuka:
9.00 — 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1600 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy