Akreditovaný kurz: Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I.

Typ akreditace: MŠMT ČR

Školení se uskuteční prezenční formou výuky, přičemž doufáme, že nebudeme nuceni opět přistoupit na on-line formu výuky.

 


Lektor:

PhDr. Andrej Drbohlav

Studoval na fakultě sociálních studií, obor Etopedie – behaviorální a emoční poruchy na Univerzitě v Hradci Králové, kde následně několik let působil i jako vyučující. Rigorózní studium absolvoval na Karlově univerzitě, kde se v rámci studia zaměřoval na koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních sériových vrahů.

Již několik let působí v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP), kde se specializuje se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémovým vývojem chování a osobnosti a v oblasti poruch chování, syndromu opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy.

V rámci lektorské činnosti již od roku 2004 vzdělává odborníky, studenty i širší veřejnost v oblastech behaviorální patologie a psychopatologie se zaměřením na poruchy chování a poruchy osobnosti.


Akreditace:

Vzdělávací program „Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I.“ je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se Institutem behaviorálních studií, s. r. o. Proto Vás žádáme o přihlášení nejpozději do 15. 10. 2021. Zároveň upozorňujeme, že kapacita kurzu je omezená akreditačními podmínkami a že faktury jsou rozesílány nejdříve cca 14 dní před konáním kurzu.

Osvědčení o absolvování s celostátní platností bude vystaveno na základě udělené akreditace MŠMT ČR (č. akreditace: MSMT-614/2019-2-53), 8 výukových hodin.

Jelikož IT správce webu je dlouhodobě v zahraničí, v přihlášce zatím nelze vybrat profesní zaměření pedagogických pracovníků, proto Vás žádáme o vybrání „ostatní“ a do „poznámky“ uvést pedagogický pracovník. Děkujeme!


Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte. Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi výchovně ve školním prostředí.


 

Přehled témat výuky:

 • Rané projevy poruch biorytmu a neklidného chování. Rané neurobiologické deficity jako například RMD (Rhytmic movement disorder), projevy, klinické posouzení, přístup a terapie.
 • Poruchy vztahové vazby (attachment), reaktivita na odmítnutí, dopady nestálých vztahů a vazeb na případný rozvoj raných poruch emocí a chování. Behaviorální projevy ve školním prostředí.
 • Pozitivní a negativní dopady stresu, strachu, pochvaly, trestu, porozumění, konfliktu a prohry na rozvoj seberegulačních vlastností dítěte a formování odpovědi stresového managementu. Obranné mechanismy a salutogenní vlivy. Základní analýza osobnosti dítěte ve školním prostředí v kontextu stresové reaktivity v zátěžových situacích.
 • Sociální učení, bio-psycho-sociální deprivace, agresivní rodinné prostředí jako příčiny raných forem poruch chování.
 • Rané projevy a subtypy hyperkinetických poruch (ADHD-I; ADHD-H; ADHD-C).
 • Základní formy depistáže, klinického posouzení a terapie raných poruch.
 • Syndrom opozičního vzdoru – kauzalita a komorbidita.
 • Rané symptomy Intermitentní explozivní poruchy.
 • Úzkostná a depresivní reaktivita, poruchy vztahu se sourozenci.
 • Výchovné role, výchovné přístupy a jejich možné důsledky (hyperprotektivita, direktivní přístup, avoidantní přístup, hypertolerantní přístup, atp.).
 • Rané poruchy chování do věku 10 let, predelikvence, agresivní formy sociální interakce, první projevy socializovaných a nesocializovaných poruch chování, šikana v dětském věku (projevy a následky pro ranou viktimizaci a formování osobnosti agresora).

 


Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

10.11.2021
Poslední termín přihlášení: 29.10.2021

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1910 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy