Akreditovaný kurz: Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí II.

Typ akreditace: MŠMT ČR

Školení je v současné době plánované s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Kurz nabízíme:

ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností IBSARO – Institut behaviorálních studií s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace  pro posluchače z řad:

 • pedagogů – MŠMT ČR (č. akreditace: MSMT-614/2019-2-53, 8 výukových hodin)
 • sociálních pracovníků – MPSV ČR (č. akreditace: A2019/0159-SP/PC/PP/VP, 5 výukových hodin, název kurzu: Agresivní jedinec II.)


   

 Lektor:

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

etoped, kouč, terapeut


 

Specifikace kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s popisem vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také formami náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seznámení s institucionálním řešením resocializační péče, základními terapeutickými možnostmi a možnou progresi patologie. Seminář navazuje na první část (Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I. a Agresivní jedinec I., popř. Poruchy chování I.), která není podmínkou pro absolvování tohoto semináře, a dále rozvíjí vývojovou trajektorii poruch chování v dětském věku a u mladistvých s propagací a přesahem v oblasti delikvence a zaměřením zejména na školní prostředí. Představuje institucionální řešení resocializační péče, základní terapeutické možnosti a možnou progresi patologie. Mezi klíčová témata patři široká skupina poruch chování, Intermitentní explozivní porucha a symptomy poruch osobnosti a charakteru. Seminář je dále rozšířen o velmi důležitou oblast sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých s konkrétním zaměřením na sociální výzvy a kyberprostor včetně popisu depistáže, prevence a nápravy. V neposlední řadě jsou představeny základní aspekty problematiky ozbrojeného střelce ve školním prostředí z pohledu možností a limitů včasné depistáže a připravenosti kolektivu na krizovou situaci.

Přehled témat výuky:

 • Poruchy chování v kontextu vývojové patologie, kauzalita a komorbidita se zaměřením na věkovou kategorii od 10 do 18 let. Individuální vs. sociální dynamika.
 • Poruchy chování ve školním prostředí – typologie agresora a oběti – depistáž a práce s konfliktem ve školním či volnočasovém prostředí. Poruchy chování v rodinném prostředí – příčiny, následky a způsoby nivelizace. Nové formy šikany – kyberšikana.
 • Vybrané sociálně-patologické jevy současnosti u dětí a mladistvých s konkrétním zaměřením na sociální výzvy a kyberprostor včetně popisu depistáže, prevence a nápravy.
 • Intermitentní explozivní porucha a symptomy poruch osobnosti a charakteru.
 • Úzkostné a depresivní poruchy – sebepoškozování – sebevražedné jednání.
 • Rané symptomy Intermitentní explozivní poruchy.
 • Úzkostná a depresivní reaktivita, poruchy vztahu se sourozenci.
 • Obranné mechanismy a salutogenní vlivy.
 • Základní aspekty problematiky ozbrojeného střelce ve školním prostředí. Vybrané postřehy k osobnosti a vývoji jedince krátce před činem s ohledem na možnou depistáž a nivelizaci krizové situace. Behaviorální aspekty individuální a sociální dynamiky během útoku.

 


Pracovní zařazení účastníka kurzu:

Pedagogové

SP – sociální prevence, SP – sociální péče, SP – sociální poradenství,

PSS – sociální prevence, PSS – sociální péče,

PSS – sociální poradenství, neformální pečovatel, pracovník v manažerské, řídicí funkcí


 

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování vzdělávání.


 

Termín:

08.11.2022
Poslední termín přihlášení: 02.11.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

2 100 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy