Akreditovaný kurz: Problematika závislostí jako sebepoškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce

Typ akreditace: MPSV ČR

Školení je v současné době plánované s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Kurz nabízíme:
 • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2020/0214-SP/PC/PP/VP, 12 výukových hodin).


 

   

 Lektor:

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. 


 

Cílem kurzu je:

seznámit účastníky s problematikou současné rodiny v kontextu poruch rodičovství a vybraných sociálně patologických jevů na pozadí rodiny z úhlu pohledu sociálního pracovníka a dalších participujících specialistů (pediatrů, soudních znalců, učitelů, vychovatelů a dalších).  V obsáhlé problematice poruchového chování rodičů chce zejména účastníkům semináře rozšířit povědomí o možných příčinách poruchového vztahování se rodičů k dítěti, projevech a důsledcích pro dítě z toho plynoucích v rovině emocí, adaptability, vrstevnických vztahů a dalších sociálních vztahů do budoucna. Budou pojmenovány různorodé příčiny, které ovlivňují a formují osobnost jedince s disruptivními poruchami a s poruchami chování a ovládání impulzů. Na příkladech budou představeny vybrané vývojové cesty od raného dětství, nevhodné výchovné přístupy, narušená citová vazba a chybný proces operantního podmiňování, komorbidita vybraných poruch, diagnostické a terapeutické souvislosti. Pochopení příčin a individuálních formativních okolností vývoje daného jedince je nezbytné pro výběr vhodného přístupu, resocializace, terapie a výchovného poradenství.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro sociální pracovníky: prevence, péče, poradenství, v manažerské a řídicí funkcí, neformální pečovatele a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.


 

Program:

Seminář je orientován do oblasti úvodu do problematiky závislostí v komplexu existence člověka, s respektem k jeho osobnímu příběhu a bio-psycho-sociální jedinečnosti při rozvoji závislosti. Objasňuje základní problémy, spojené s rozvojem syndromu závislosti, vč. základního členění a terminologické specifikace. Výklad a příklady z praxe se orientuje na objasnění návykových látek a jejich způsobu užívání, na specifické reakce těla a mysli – projevy, rizika a důsledky. Různé přístupy diagnostické, terapeutické a následné socializačně – aktivizační jsou prezentovány v kontextech následné péče multidisciplinárního typu a právě sociální pracovník je významným článkem tohoto procesu. Prevence primární, sekundární a terciální, ukotvená v systému Harm Reduction cílí přímo do oblasti sociální intervence – specifická orientace na osoby závislé, spoluzávislé a další v blízkosti závislého člověka. Důraz je kladen na rovinu specifik ve výkonu práce se závislým- role, postoje a limity. Sociální poradenství se zaměřením do oblasti adiktologické v podpoře psychologického náhledu otevírá absolventům semináře ucelený náhled na složitý, v současné době narůstající, fenomén závislosti v mnoha podobách.

1. den (6 výukových hodin)

 • Rodina, současná rodina, změny v rodinném chování
 • Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti
 • Rodina jako sociální děloha
 • Vývojové separační fáze, poruchy separačních fází
 • Problematické výchovné styly
 • Poruchy rodičovství
 • Syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče 

2. den (6 výukových hodin)

 • Domácí násilí
 • Dítě jako oběť domácího násilí
 • Pachatel domácího násilí
 • Syndrom CAN, formy a druhy
 • Vztahová problematika sexuálního intrafamiliárního násilí
 • Role matky zneužívaného dítěte
 • Zvláštní formy zneužívání dítěte
 • Komerční sexuální zneužívání dětí

   

Termín:

05.05.2022 - 06.05.2022
Poslední termín přihlášení: 25.04.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

3 600 Kč (pořadatel není plátcem DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy