Akreditovaný kurz: Rodina v nároku separačně-vývojových změn a možnosti účinné intervence

Typ akreditace: MPSV ČR

Cíl kurzu:

 

Seminář v rozsahu 8 výukových hodin je zaměřen na práci s rodinou v situaci řešení problémových situací, vedoucích k možné krizi rodiny. Vysvětlením základních sounáležitostí – rodina jako základní systém, emoční pole rodiny a jeho vznik, možné dysbalanční modely apod. je položen fundament k dalšímu objasnění vztahově blízkých jednotlivých aktérů tohoto systému – rodičů, dětí, prarodičů, sourozenců apod. Separační nároky, které se vzájemně ovlivňují a přímo na sebe navazují, v situaci nedokončených psychologicko-sociálních interakcí vedou k dysbalanci a ke vzniku komplikací, založených v nedostatečné kompetenci rodičů a prarodičů transgeneračně. Cílem intervence v sociální práci je tyto situace účelně řešit, optimálně jim předcházet – prevence primární, sekundární, terciální. Pozice sociálního pracovníka při práci s rodinou a následné definování specifik komunikace jako základního nástroje intervence je účastníkům kurzu prezentována v rovině teoretické a praktické, prostřednictvím kazuistik a řízené diskuse. Cílem je poskytnout účastníkům maximálně možný vhled do výše uvedené problematiky s následnou jejich možností účinně intervenovat v rodinném systému, který se z různých důvodů nachází ve stádiu rozkolísání a nebo již probíhající hluboké krize, mající mnohdy viktimologické pozadí.

 


 

Lektor:

 

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

specializace: sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika (etopedie), forenzní psychologie,  náhradní rodinná péče, vzdělávání sociálních pracovníků a ve vězeňství.


 

Akreditace:

 

Kurz nabízíme:

  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností IVPP, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2021/1091-SP/PC, 8 vyučovacích hodin).

Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí) a v sociálních službách, taktéž i sociálním a speciálním pedagogům, kteří dle kvalifikačního předpokladu patří mezi sociální pracovníky podle zákona 108/2006 Sb., a všem dalším zájemcům z řad pomáhajících profesí, zabývajících se sociální prací v rodině.


 

Program:

 

  • Emoční pole rodiny
  • Rodina jako sociální děloha
  • Vývojové separační fáze
  • Příklady z praxe, diskuse, závěr

 

Pořadatel není plátcem DPH. Faktury pro úhradu vložného budou rozesílány až cca 14 dní před konáním kurzu.

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání. 

Termín:

11.05.2023
Poslední termín přihlášení: 01.05.2023

Prezence:
8.45 - 9.00 hod.

Výuka:
9.00 - 15.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 950 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy