Akreditovaný kurz: Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce

Typ akreditace: MV ČR

Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Cíl kurzu:

 

Účastníci se dozví zkušenosti auditorů s chybami v účetnictví obcí zjištěnými při přezkumu hospodaření, při auditu příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky a obchodních společností vlastněnými územně samosprávnými celky.

Dále budou seznámeni s nedostatky při tvorbě rozpočtů příspěvkový organizacích pro zřizovatele a způsobech provádění kontroly ve zřízených příspěvkových organizací. V neposlední řadě i možná řešení v účetních pravidlech nepopsané operace.

V průběhu školení a po něm bude možné klást dotazy (např. i k problematice účtování poskytovaných služeb občanům Ukrajiny).


 

Lektoři:

 

Ing. Michal Ledvina

auditor a soudní znalec v oboru účetnictví s více než 35 letitými praktickými zkušenostmi. Je předsedou Metodické rady Svazu účetních pro neziskový sektor a členem metodické rady Svazu účetních pro podnikatele.

Při své auditorské praxi ověřuje široké spektrum zakázek: audity účetních závěrek obchodních společností, přezkumy hospodaření měst, audity příspěvkových organizací a audity dotací a nadačních příspěvků.

a

Ing. Jindřich Ledvina

auditor s 10 letitými praktickými zkušenostmi nejen u státních neziskových organizací (obce, města, příspěvkové organizace v oborech sociální péče, kultura, vzdělávání, sport), nestátních neziskových organizací, ale i v oblasti podnikatelských subjektů.


 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016, 7 výukových hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy, příspěvkových organizací).

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních neziskových organizací, například příspěvkových organizací).

 

Program:

 

 • Vnitro organizační směrnice týkající se účetnictví
 • Tvorba odpisového plánu
 • Okamžik uskutečnění účetního případu
 • Kdy použít odhad, kdy použít výdaj příštích období
 • Dokladovost účetnictví
 • Kompenzace nákladů a výnosů
 • Kompenzace v zúčtovacích vztazích
 • Opravné položky – dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, bankovní účty
 • Odpis pohledávek
 • Investiční transfer
 • Bankovní záruky
 • Věcná břemena
 • Komisní prodej
 • Kontrola zřizovatele v příspěvkových organizacích
 • Kontrola majitele (územně samosprávný celek) ve vlastněných obchodních společnostech
 • Rozpočet příspěvkové organizace
 • Rozpočet FKSP, tvorba a použití
 • Hlavní a doplňková činnost
 • Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
 • Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku zřizovatelem
 • Účtování peněžních fondů a potřeba kontroly tvorby, krytí a použití
 • Účtování peněžních darů – na provoz i majetek
 • Dotazy

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

03.05.2022
Poslední termín přihlášení: 02.05.2022

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 600 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy