Akreditovaný kurz: Uplatnění asertivity v komunikaci

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č.  A2020/1084-SP/PC/VP, 6 výukových hodin).
  • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

Mgr. Lucie Mucalová


 

Cíle kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí o možnostech asertivního způsobu komunikace při zdravém sebeprosazování a bez porušování práv druhého. Cílem programu je naučit, jak vyjadřovat své pocity v přímé komunikaci, především v situacích, kdy je s námi manipulováno.Vzdělávací program umožňuje osvojit si jednotlivé asertivní práva a techniky, osvojit si způsoby řešení konfliktů důstojným způsobem, zvládat své emoce a snažit se pochopit toho druhého. Účastníci pochopí, v čem spočívá obtížnost asertivní komunikace a interaktivní formou si vyzkouší řešení simulovaných situací, naučí se aplikovat asertivní způsob chování v rámci své komunikace.

Cílová skupina:

Kurz je určen především pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytující sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.


 

Program:

  • Úvod do asertivity a způsobů chování lidí – obecné vymezení pojmu asertivity, základní typy chování lidí, charakteristika, typ chování a životní postoj, co ovlivňuje lidské chování a jednání, projevy manipulativního chování.
  • Zákonitosti úspěšné komunikace – základní prvky komunikačního procesu, životní postoj jedince, převaha stylu chování dítě, rodič, dospělý, záměna věcné a vztahové roviny, řeč těla, umění aktivního naslouchání. Postup a vyvarování se chyb, asertivita při řešení náročných situací. Příklady z praxe.
  • Základní asertivní práva a techniky.
    Agresivní a pasivní mluva. Asertivní práva a pověry, asertivní povinnosti, charakteristika jednotlivých technik, ukázka, příklady z praxe.
  • Asertivita v praxi – asertivní řešení konfliktů, využití asertivity při vyjádření kritiky, při přijímání kritiky, osvojování si asertivních technik, řešení simulovaných situací.
  • Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Termín:

23.02.2022
Poslední termín přihlášení: 18.02.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy