Akreditovaný kurz: Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy (02/2024)

Typ akreditace: MV ČR

Lektor    Ing. Růžena Klímová

 

Specialistka na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva, lektorka a autorka odborných publikací. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

 

Akreditace:

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016, 6 vyučovacích hodin.

Cílovými posluchači jsou mzdové účetní, personalisti a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.

Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).


 

Program:

 

Parametrické údaje ve mzdové oblasti v roce 2024

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Změny v pracovněprávní oblasti
Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP

 • Nejdůležitější změny
  – Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
  – Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru – § 37 ZP, a to do 7 dnů.
  – Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
  – Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  – Přestávka na oddech, nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý týdenní odpočinek – u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  – Harmonogram směn a formy seznámení zaměstnance s harmonogramem u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  – Nárok na dovolenou u DPP a DPČ – od 1. 1. 2024, příklady výpočtu, náhrada odměny za dovolenou.
  – Nárok na příplatkové odměny – §§ 115 až 118 ZP.
  – Výpočet průměrného hodinového výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  – Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  – Rodičovská dovolená (§ 196).
  – Práce na dálku (§ 317) a paušální náhrada nákladů při výkonu práce na dálku.
  – Doručování písemností s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  – Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  – Doplatek se netýká náhrady mzdy
  – Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  – Správné postupy při poskytování příspěvku na stravování a jeho maximální výše v roce 2024
  – Zásadní změny v benefitech od roku 2024
  – Zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP
  – Omezení benefitů do výše 21 983,50 Kč
  – Zrušení některých daňových výhod – sleva na studenta, sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, atd.
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  – Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou zákoníku práce
  – Zásadní změny u DPP od 1.7.2024 a s tím spojené nové povinnosti
  – Nové redukční hranice pro rok 2024
  – Maximální vyměřovací základ v roce 2024
  – Další parametrické změny
  – Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  – Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění
  – Minimální vyměřovací základ
  – Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  – Paušální náhrada nákladů při exekuci
  – Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2024
  – Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  – Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • Další změny k datu konání semináře
  – Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2024
  – Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS
  – Odškodňování bolesti – vyhláška č. 276/2015 Sb. – hodnota bolestného bodu v r. 2024
 • Dotazy a diskuse
  Komplikované dotazy lze zaslat na e-mail: vse-pro-venkov@seznam.cz nejpozději 7 dní před konáním školení

 

 


 

Pořadatel není plátcem DPH.

Zálohové faktury pro úhradu vložného budou rozesílány po naplnění minimální kapacity školení.

Výukové materiály budou přihlášeným posluchačům zaslány k tisku den před konáním na e-mail uvedený v přihlášce.


 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

 

Termín:

12.02.2024
Poslední termín přihlášení: 09.02.2024

Prezence:
7.55 - 8.10 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
8.10 - 13.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

2 150 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy