Akreditovaný kurz: Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy

Typ akreditace: MV ČR

 

Lektor:

 

Ing. Růžena Klímová

 

Specialistka na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva, lektorka a autorka odborných publikací. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016, 6 vyučovacích hodin.

Cílovými posluchači jsou mzdové účetní, personalisti a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.

Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).


 

Program:

 

 1. Milostivé léto – odpuštění příslušenství vázajících se na daňové nedoplatky a dluhy na pojistném na sociálním zabezpečení.
 2. Zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti zaměstnavatelů

  Směrnice EU o whistleblowingu.Zákon přinese zaměstnavatelům nové povinnosti a s tím spojené náklady. Budou totiž muset zavést interní oznamovací systémy. Podle Směrnice se tato povinnost měla týkat veřejných zadavatelů a zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci.

  Co všechno musí podnikatelé před účinností zákona připravit?

  ·        zavést vnitřní oznamovací systém pro přijímání a správu oznámení,

  ·        zajistit tzv. příslušnou osobu, která se bude oznámením zabývat a vyhodnocovat je,

  ·        informovat každého oznamovatele o přijetí a výsledcích šetření jeho oznámení,

  ·        zajistit, aby žádný oznamovatel nebyl vystaven tzv. odvetným opatřením.

 3. Nové povinnosti od 1. 4. 2023 Ohlašování i nepojištěných zaměstnání u Ukrajinců s dočasnou ochranou.
 4. Návrh změn zákoníku práce Navrhovaná právní úprava zákoníku práce obsahuje především transpozici·        Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a·        Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

  Nejdůležitější navrhované změny:

  ·        Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).

  ·        Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru – § 37 ZP, a to do 7 dnů.

  ·        Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).

 5. Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr. Informační povinnost i u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrHarmonogramy směnFormy seznámení zaměstnance s harmonogramem směn

  Směna, pracovní doba, přestávka na oddech, doba denního odpočinku, nepřetržitý odpočinek v týdnu

  Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Nárok na dovolenou u dohod  –  až od 1. 1. 2024

  Příplatkové odměny u dohod –  za sobotu, neděli, za noc, atd.

 6. Rodičovská dovolená (§ 196), pružné uspořádání práce (§ 241)
 7. Práce na dálku (§ 317)
 8. Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 9. Další změny k datu konání semináře.

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Výukové materiály budou přihlášeným posluchačům zaslány k tisku den před konáním na e-mail uvedený v přihlášce.


 

Termín:

13.06.2023
Poslední termín přihlášení: 09.06.2023

Prezence:
8.00 - 8.15 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
8.15 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 980 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy