Akreditovaný kurz: „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“

Typ akreditace: MV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výukyLektor:

 

Ing. Růžena Klímová

Lektorka působila ve funkci ministerský rada a metodik v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Přednáškovou činnost začala aktivně provozovat od roku 1999. Publikuje v odborných časopisech, poskytuje odborné výklady v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016.

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatní zaměstnancům, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní pracovníci zabývající se problematikou mezd obdrží potvrzení o účasti.


Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu, funkční počítač, nainstalovaný Word nebo Office a popř. Adobe Reader.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat nejspíš přes Microsoft Teams nebo gmail. Veškeré informace s návodem pro přihlášení obdržíte na váš e-mail, cca 3 dny před konáním. V případě, že přihlášení posluchači budou vyžadovat zkoušku přihlašování do on-line prostředí výuky, je nutné tuto informaci napsat do poznámky v přihlášce.


 

Program:

 

Změny v pracovněprávní oblasti

 • Nové překážky v práci z důvodu veřejného zájmu – § 203a ZP dovolená v hodinách

Základem pro správný výpočet dovolené je harmonogram směn a  vyrovnávací období

 • Příklady na výpočet skutečného nároku na dovolenou: stanovení nároku na dovolenou – předpokládaný nárok (očekávaný nárok), změna úvazku a nárok na dovolenou, krácení dovolené z důvodu absence, převod zůstatku dovolené, zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech, náhrada mzdy za dovolenou, překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro  nárok na dovolenou, limitní kumulativní překážky v práci, „hybridní překážky“– nepatří nikam, ale existují (výkon trestu, vazba, povětrnostní vlivy)

Minimální mzda a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021 ve všech souvislostech

 •  vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd..

Parametry pro srážky ze mzdy v r. 2021

 • Nezabavitelná částka, výše třetin,  zákon č. 191/2020 Sb. – daňový bonus je od 24. 4. 2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky, odstupné a exekuce, postup při provádění srážek ze mzdy

Oblast daní

 • Paušální daň u OSVČ, podmínky pro uplatnění paušální daně

Zákon č. 386/2020 Sb. – účinnost od 1. 1. 2021 – důležité přechodné ustanovení – snížení ročního základu daně o úroky z titulu úvěru na bytové potřeby

 • odstranění brutace, výpočet zálohy daně, výpočet roční daně
 • výpočet srážkové daně, zrušení horní hranice daňového bonusu, zvýšení základní slevy na poplatníka

Podmínky a náležitosti stravovacího paušálu jako další forma příspěvku na závodní stravování

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 

 • průměrná mzda pro  účely důchodového pojištění, rozhodný příjem pro vznik účasti na NP,  nové redukční hranice pro rok 2021, maximální vyměřovací základ v roce 2021, další parametrické změny, dobrovolná účast na důchodovém pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

 • minimální  pojistné u OSVČ hlavní, odpočet u poživatelů invalidních důchodů  v r. 2021 a podmínky pro uplatnění, minimální vyměřovací základ, odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • nezabavitelná částka v roce 2021, mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení

Zákon č. 191/2020 Sb. – daňový bonus je od 24. 4. 2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky, odstupné a exekuce

Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti – 4% podíl osob se zdravotním postižením

 •  zásady pro započtení zaměstnanců do přepočteného počtu

Pracovně lékařské prohlídky v době nouzového stavu a  po jeho  ukončení

 • krizové ošetřovné v době podzimního nouzového stavu, ELDP a vyloučené doby ve vztahu k ošetřovnému dle zákona č. 133/2020 Sb. a 438/2020 Sb.

 Dotazy v průběhu semináře především prostřednictvím chatu.

 


Samozřejmostí jsou výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače, které budou posluchačům zaslané elektronicky s certifikovaným podpisem. Pořadatel není plátcem DPH. Náhradní termín školení pro případ nemoci paní lektorky je dne 25. 3. 2021.

Termín:

08.02.2021
Poslední termín přihlášení: 05.02.2021

Prezence:
7.30 - 8.00 hod.

Výuka:
8.00 - 13.25 hod. (předpoklad)

Vložné:

1400

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy