Akreditovaný kurz: Manipulace a agrese u klientů sociálních služeb

Typ akreditace: MPSV ČR

Školení je v současné době plánované s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností IBSARO – Institut behaviorálních studií s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: A2019/1212-SP/PC/PP/VP, 5 výukových hodin).


   

 Lektor:

Mgr. Michal Klapal

etoped, terapeut


 

Specifikace kurzu:

Sociální práce se svým charakterem řadí k pomáhajícím profesím. Navzdory tomu se sociální pracovníci setkávají u svých klientů s celou řadou manipulativních tendencí, mnohdy spojených s rozličnými formami agresivních projevů. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními podobami behaviorálních schémat manipulativního a agresivního jednání klientů sociálních služeb a naučí se principům profesionálního jednání v takto náročných situacích. Téma kurzu je vymezeno na jedné straně systémovými opatřeními institucí, na straně druhé je kurz zaměřen na posílení dovedností jednotlivých pracovníků v otázce správného posouzení komunikačních situací s klienty a volby adekvátní komunikační strategie. Účastníci budou mít prostor pro řešení vlastních kasuistik a konkrétních zkušeností s manipulujícími a agresivně jednajícími klienty s přesahem na hledání ideální reakce a její nácvik.

Účastník získá přehled o podobách manipulativního a agresivního jednání, se kterým se může setkat u klientů v kontextu poskytování sociálních služeb. Naučí se identifikovat a rozlišovat jednotlivé formy manipulace a rozpoznat signály často latentně přítomné agrese u klientů. Účastníci se seznámí se základními aspekty vedení rozhovoru s klienty s manipulativními sklony a impulzivním chováním. Dílčí část kurzu bude opřena o sebereflexi vlastních silných a slabých stránek účastníků ve vybraných příkladech agresivního jednání a manipulace.

Pracovní zařazení účastníka kurzu:

SP – sociální prevence, SP – sociální péče, SP – sociální poradenství,

PSS – sociální prevence, PSS – sociální péče,

PSS – sociální poradenství, neformální pečovatel, pracovník v manažerské, řídicí funkcí


 

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování vzdělávání.


 

Termín:

01.07.2022
Poslední termín přihlášení: 19.06.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

2 050 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy