Akreditovaný kurz: Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy

Typ akreditace: MV ČR

Důležité upozornění na změnu:

Na žádost paní lektorky dochází ke změně termínu školení, a to ze dne 14. 6. 2022 na 15. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.

 

Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Cíl kurzu:

 

Cílem školení je seznámit účastníky s aktuálními změnami ve mzdové účtárně a v pracovněprávní oblasti.

V průběhu školení a po něm bude možné klást dotazy.


 

Lektoři:

 

Ing. Růžena Klímová

 

Specialistka na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva, lektorka a autorka odborných publikací. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016, 6 vyučovacích hodin.

 

Cílovými posluchači jsou mzdové účetní, personalisti a ostatní zaměstnanci, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci:

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).

 

Program:

 • Nová směrnice Evropské unie  a změny v zákoníku práce od 1. 8. 2022

účel směrnice  EU 2019/1152 z 20. 6. 2019

nezbytné poskytování informací  zaměstnancům (čl. 4 směrnice)

lhůty pro  poskytování  informací   – do 7 kalendářních dnů ode dne výkonu práce

povinnost informovat o rozsahu týdenní pracovní doby se bude dotýkat i DPP a DPČ

povinnost  zajistit  zákonné přestávky  (přestávka  na oddech a nepřetržitý odpočinek v týdnu) i v rámci  dohod o pracích mimo pracovní poměr

zkušební doba – maximálně 6 měsíců – ZP je v souladu se směrnicí

aplikace § 40  ZP a možnost přidělit práci související  s  vykonávanou činností, aniž by šlo o převedení na jinou práci (tzv, dispoziční oprávnění zaměstnavatele)

změny v rámci souběžného zaměstnání“

 • Zaměstnávání Ukrajinců s dočasnou ochranou

Zaměstnávání Ukrajinců na základě zaměstnanecké karty, modré karty a oprávnění k zaměstnání

 • Nové ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 v oblasti nemocenského pojištění

Obsah nového elektronického formuláře, část 9 – vyplňování a problémy s tím spojené, průměrný výdělek pro účely úřadu práce u všech PPV, průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby – není opora v právním předpisu, zápočtový list a jeho náležitosti, příloha zápočtového listu a její obsah

 • Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022 podle zákona č. 371/2021 Sb.

Ohlašovací povinnosti dle § 10 zákona č. 48/1997 Sb. a sankce na neplnění těchto povinností, nové sankce při neplnění ohlašovacích povinností zaměstnavatelů a zcela nové sankce všech pojištěnců českého zdravotního pojištění – § 12 písm. h) zákona č. 48/1997 Sb., nový výpočet penále a limit pro odstranění tvrdosti zákona – zvýšení na 30 000 Kč, změny v zákoně 592/1992 Sb., zvýšení limitu pro vratku přeplatku pojistného a výběr dlužného pojistného (týká se i penále) – částka 50 Kč se zvýšila na 200 Kč

 • Pojistné na sociální zabezpečení

Výpočet penále nově od 1. 1. 2022, vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

 • Náhrada mzdy při překážkách v práci

Překážky na straně zaměstnavatele, překážky na straně zaměstnance, náhrada odměny v rámci DPP a DPČ    – judikát

 • DPP a DPČ – náležitosti a nové skutečnosti

Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ – judikát, mimořádná odměna i v rámci dohod o pracích mimo pracovní poměr, a to bez nutnosti ujednání v samotné dohodě -judikát

 • Povinnosti při vzniku pracovního úrazu

Náhrada na ztrátu na výdělku po dobu trvání DPN a po ukončení DPN, valorizace průměrného výdělku – NV č. 507/2021 Sb. od 1. 1. 2022 (o 1,3% + 300 Kč)

 • Změna zimního času na letní čas

Noční směna je o 1 hodinu kratší – vliv na nárok na dovolenou – 51,99 týdnů – vhodné odklonit se ve prospěch zaměstnance

 • Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v r. 2022 Sb.

Vývoj situace, konečné řešení a problémy s tím spojené, paušální náhrada nákladů při exekuci, výše a výpočet paušální náhrady, kdo nemá nárok na paušální náhradu, přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.

 • Dovolená v hodinách

Upozornění na některé případy, v nichž se chybuje – sjednaná týdenní pracovní doba a práce nad úvazek do stanovené týdenní pracovní doby, zůstatek dovolené a její převod do dalšího roku, dovolená nad 4 týdny a žádost zaměstnance o převod dovolené na 4 týdny – § 218 odst. 2 ZP, přečerpaná dovolená a řešení přeplatku, dovolená po mateřské dovolené a následné čerpání RD, návrat z RD a další MD nebo návrat z RD a výkon práce, náhradní volno za práci přesčas- den náhradního volna se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou, náhradní volno za výkon práce ve svátek – přísluší náhrada mzdy (plat se nekrátí), a proto jde o den započitatelný do nároku na dovolenou

 • Dotazy 

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

15.06.2022
Poslední termín přihlášení: 14.06.2022

Prezence:
8.00 - 8.15 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
8.15 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy