Neakreditovaný kurz: Účetnictví příspěvkových organizací nejen pro začátečníky

Cyklus školení je v současné době plánován s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR. 

Šest jednotlivých lekcí se uskuteční v období od 9. 9. do 4. 11. 2022. Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


Účelem kurzu je vysvětlit začínajícím a mírně pokročilým ekonomkám, hospodářkám a účetním příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky podvojné účetnictví a jejich praktické vedení.

Již zkušení pracovníci si mohou ověřit správnost svých účetních postupů, ale také vedoucí příspěvkových organizací a zástupci zřizovatele mohou získat ucelený přehled o celé agendě účetnictví v jejich organizaci.


 

Lektor:

Ing. Michal Ledvina

auditor a soudní znalec v oboru účetnictví s více než 35 letitými praktickými zkušenostmi. Je předsedou Metodické rady Svazu účetních pro neziskový sektor a členem metodické rady Svazu účetních pro podnikatele.

Při své auditorské praxi ověřuje široké spektrum subjektů: audity účetních závěrek obchodních společností, přezkumy hospodaření měst, audity příspěvkových organizací a audity dotací a nadačních příspěvků. Působil i jako zkušební komisař rekvalifikačních kurzů pro účetní PO.

a

Ing. Jindřich Ledvina

auditor s 10 letitými praktickými zkušenostmi nejen u státních neziskových organizací (obce, města, příspěvkové organizace v oborech sociální péče, kultura, vzdělávání, sport), nestátních neziskových organizací, ale i v oblasti podnikatelských subjektů.


 

Jste začínající účetní? Nebo se chcete ujistit, že účtujete správně? Odpovědi můžete najít díky účasti v kurzu. 

Kurz je sestavený ze šesti lekcí. Problematika bude vysvětlována na příkladech přizpůsobených vaší praxi (tzn., že lektor bude výuku vysvětlovat na praktických příkladech podle oborů přihlášených posluchačů).

Účast v předmětném kurzu není podmíněna přihlášením na všech šest lekcí. Proto zájemce o školení žádáme, aby uvedli do „Poznámky v přihlášce“ čísla lekcí, na které se přihlašují. V následné faktuře (cca 14 dní před konáním) bude uplatněno vložné ve výši 1 900 Kč/ 1 posluchač/ 1 lekce.

 

Programy a termíny jednotlivých lekcí:

 

   Lekce 1. , termín konání dne 9. 9. 2022

 • Právní úprava účetnictví (zákony, vyhlášky, standardy)
 • Základní prvky – předmět činnosti, významnost, spolehlivost, srovnatelnost, srozumitelnost, podstatnost, uživatelé
 • Podvojnost – vysvětlení pojmu
 • Rozvaha – budou vysvětleny rozvahové operace
 • Účty rozvahové a výsledkové – budou vysvětleny operace mající současně vliv na rozvahu a výsledovku.
 • Výsledovka, druhové a účelové členění
 • Účty podrozvahové
 • Průkaznost účetnictví – dokladovost, oběh dokladů, inventarizace
 • Účetní knihy
 • Přezkušování formální správnosti
 • Transfery

 

   Lekce 2., termín konání dne 16. 9. 2022

 • Účtová osnova, rozdělení nákladů na hlavní a doplňkovou činnost, nastavení saldokontních účtů
 • Zúčtovací vztahy, náklady a výnosy s tím související (např. opravy, energie, mzdy, spotřební materiál, pojištění, zálohy, odhady, příspěvek na provoz, provozní dotace s vyúčtováním, provozní dotace bez vyúčtování, provozní příspěvek bez vyúčtování, provozní příspěvek s vyúčtováním, opravné položky, vzájemné zúčtování, časové rozlišení)

 

   Lekce 3., termín konání dne 23. 9. 2022

 • Finanční majetek, náklady a výnosy s tím související (např. úroky, poplatky, platby kartou)
 • Fondy příspěvkové organizace – (FKSP, Rezervní, Odměn, Investiční), jejich tvorba a čerpání, náklady a výnosy s tím související)
 • Zásoby, náklady a výnosy s tím související, členění na druhy majetku, stanovení pořizovací ceny, ocenění při úbytku zásob

 

   Lekce 4., termín konání dne 30. 9. 2022

 • Dlouhodobý majetek, náklady a výnosy s tím související náklady a výnosy s tím související, druhy majetku ( nehmotný, nemovitý, movitý, věcná břemena, transfery na majetek, investiční příspěvek na majetek, stanovení pořizovací ceny, ocenění souboru, odepisování majetku

 

   Lekce č. 5, termín konání dne 21. 10. 2022

 • Podrozvahová evidence (majetek, věcná břemena, bankovní záruky)
 • Inventarizace (fyzická, dokladová, dopočty, saldokonto)
 • Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • Rozpočet příspěvkové organizace

 

   Lekce č. 6, termín konání dne 4. 11. 2022

 • Tvorba rozpočtu PO
 • Tvorba rozpočtu FKSP
 • Příděly do FKSP
 • Účtování tvorby FKSP
 • Čerpání FKSP
 • Účtování čerpání FKSP

 


Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

09.09.2022 - 04.11.2022
Poslední termín přihlášení: 30.08.2022

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 900 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy